لطفا بعد از هماهنگی های لازم با فروشگاه  مبلغ را به شماره حساب پایین ارسال کنید

کلیه شماره کارت ها بنام فرهاد جدایی اصل می باشد

تولیدی پوشاک اپل۵۰۲۲۲۹۱۰۳۵۰۷۴۵۰۷

—————————————————————–

 

 

تولیدی پوشاک اپل   ۵۰۵۷۸۵۱۰۰۴۵۹۵۱۸۴

—————————————————————–